SCHEIDEN MET ONDERLINGE TOESTEMMING … WAT NU?

Als de brokken echt niet meer te lijmen zijn, is een scheiding onvermijdelijk.

Bij een scheiding – gehuwd of feitelijk/wettelijk samenwonend – is er teleurstelling, frustratie, woede en verdriet … emoties die in deze moeilijke periode nogal binnenkomen.

Naast het verwerken van het besluit om te gaan scheiden, zullen er in deze periode ook afspraken moeten worden gemaakt over de toekomst. Er moeten heel wat belangrijke beslissingen genomen worden.

Het is daarom heel belangrijk de zaken goed te regelen voor jezelf, je partner en eventuele kinderen. Een partnerrelatie kan je wel verbreken, maar ouder blijf je immers voor het leven!

Scheidingsbemiddeling ademTIJD

Het is dan ook noodzakelijk dat ouders hun verantwoordelijkheid opnemen en een goede regeling uitwerken voor de verdere opvoeding van hun gemeenschappelijke kinderen.
Een scheiding kan daarom een heel complex gebeuren zijn… fiscale, juridische en notariële aspecten kunnen immers meespelen.

Dirk Demolder, door de federale overheid – FOD Justitie erkend Familiaal Bemiddelaar, kan jullie hierbij helpen.

 • door het geven van informatie over juridische en praktische zaken

 • door het begeleiden van beide partners zodat iedereen naar elkaars standpunten en belangen luistert, ook eventueel deze van de kinderen.

 • door het uitwerken van correcte afspraken die de partners zelf afsluiten en waar beide partners achter kunnen staan

 • door deze afspraken in een scheidingsovereenkomst en/of ouderschapsovereenkomst op te maken 

 • door deze scheidingsovereenkomst en/of ouderschapsovereenkomst te laten bekrachtigen bij de bevoegde rechtbank

HOE WORDT ER TE WERK GEGAAN?

INTAKE
eerste kennismaking: ± 90min.

Tijdens dit kennismakingsgesprek met beide partners, bespreken we de situatie en bekijken we waar de knopen zitten. Iedere scheiding blijft tenslotte maatwerk.

De kern- en werkingsprincipes, de tarieven, alsook het verloop van de bemiddeling worden eveneens tijdens dit  eerste gesprek verduidelijkt.

Dit kennismakingsgesprek wordt verwerkt in een ‘bemiddelingsprotocol’ en door beide partners ondertekend.
Hierin worden een aantal duidelijke afspraken en regels opgenomen, waarbij oa. iedereen elkaar respecteert en bovenal de discretie van de bemiddeling zal respecteren.

OPGELET: bemiddelingsgesprekken worden enkel en alleen naar Belgisch recht gehouden, waarbij alle conflictpartijen de Belgische nationaliteit moeten hebben.

BESPREKINGEN
vervolgafspraken: ± 60min.

Tijdens de bemiddelingsgesprekken komen alle thema’s aan bod waarvoor beide partners een akkoord willen bereiken.

 • wat vinden jullie belangrijk?

 • waar hebben jullie nood aan?

 • welke mogelijke oplossingen beantwoorden hieraan?

 • wat zijn de implicaties van de oplossing?

 • kan iedereen hier zich in vinden?

Samen wordt er gezocht naar concrete afspraken/regelingen, die vervolgens in een overeenkomst (EOT voor gehuwden) worden vastgelegd, zoals oa.:

 • woonplaats van de kinderen

 • objectieve berekening van de onderhoudsbijdrage nav de inkomsten van elke ouder, de kosten van kind(eren), de kinderbijslag, sociale en fiscale voodelen, enz …

 • erfrecht van de (ex)partners

 • gezinstoelagen

 • verblijfsregeling kinderen

 • bijdragen aan buitengewone kosten

 • verdeling van goederen en banktegoeden

 • verdeling van schulden

 • lot van de woning

 • enz …

OVEREENKOMST
vervolgafspraken: ± 60min.

De overeenkomst (EOT voor gehuwden) wordt in zijn totaliteit uitgeschreven en nagelezen, om nadien te worden ondertekend door beide partners.

Afhankelijk – gehuwd of samenwonend – bestaat deze overeenkomst voornamelijk uit 4 deelovereenkomsten, zoals oa.:

 • de verdeling van de rekeningen, beleggingen, inboedel,…

 • de woning

 • de kinderen (ouderschapsovereenkomst), met oa gezagsregeling, verblijfsregelening en kostenregeling.

 • afspraken rond conflictbeheersing

Na het ondertekenen wordt deze overeenkomst (regelingsakte) aan de bevoegde rechtbank bezorgt voor uitvoering (Familierechtbank).

In principe moeten de (gehuwde) partners niet meer persoonlijk verschijnen bij de rechtbank.

 • het vonnis wordt uitgesproken door de familierechtbank

 • partijen kunnen tegen deze uitspraak in beroep gaan (1 maand)

 • voor gehuwden, de uitspraak wordt neergelegd in de Databank voor de Akten van Burgerlijke Stand (DABS)

 • voor gehuwden, de ex-partners zijn officieel gescheiden

WELKE DOCUMENTEN BRENG JE MEE?

Alle deze documenten moeten in één van de drie landstalen zijn opgemaakt (Nederlands, Frans of Duits)!

 • Uittreksel van de huwelijksakte:
  Niet ouder dan 6 maand.
  Aanvragen bij het gemeentebestuur waar het huwelijk werd voltrokken.

 • Indien gehuwd en afgesloten, kopij van de laatste huwelijksovereenkomst:
  Niet ouder dan 6 maand.
  Aanvragen bij de notaris waar deze akte werd opgemaakt.

 • Indien ongehuwd (feitelijk of wettelijk samenwonenden) en afgesloten, kopij van het laatste samenlevingscontract:
  Niet ouder dan 6 maand.
  Aanvragen bij de notaris waar deze akte werd opgemaakt.

 • Een uittreksel van de geboorteakten:
  De ouders en alle gemeenschappelijke minderjarige kinderen.
  Niet ouder dan 6 maand.
  Aanvragen bij het gemeentebestuur van de geboorteplaats.

 • Bewijs (getuigschrift) van inschrijving in de woonplaats:
  De ouders en alle gemeenschappelijke minderjarige kinderen.
  Niet ouder dan 15 dagen.
  Aanvragen bij het gemeentebestuur van woonplaats.

 • Bewijs (getuigschrift) van nationaliteit:
  De ouders en alle gemeenschappelijke minderjarige kinderen.
  Niet ouder dan 15 dagen.
  Aanvragen bij het gemeentebestuur van woonplaats.

Het is de visie van ademTIJD om jullie in een zo kort mogelijk traject te helpen!

ademTIJD zorgt ervoor dat alles in een vertrouwelijke, veilige en serene sfeer gebeurt.
Er wordt gewerkt naar een oplossing die het beste past voor beide partners… op deze manier is IEDEREEN winnaar!

Bemiddelen gaat bovendien veel sneller dan een procedure voor de rechtbank en is zelfs veel goedkoper.

Alle gesprekken zijn strikt vertrouwelijk en de privacy wordt volledig gegarandeerd.
ademTIJD geeft je weer RUIMTE die JULLIE nodig hebben!

Afspraak maken ademTIJD

… of maak een telefonische
afspraak via 0478/769.141

TARIEF

Praktijkgesprek
met beide
partners:

100 € /per uur

In gelijke delen, tenzij anders overeengekomen,
ten laste van beide partners,
m.a.w. 50 € per persoon

Opmaak overeenkomst
scheiding
(EOT voor gehuwden):

650 € /per dossier

In gelijke delen, tenzij anders overeengekomen,
ten laste van beide partners,
m.a.w. minimum 325 € per persoon

Opmaak (nieuwe)
overeenkomst ouderschap:

325 € /per dossier

In gelijke delen, tenzij anders overeengekomen,
ten laste van beide partners,
m.a.w. minimum 162,5 € per persoon

SIMULATIE:
bij huwelijk, echtscheidingsbemiddeling met EOT

Gemiddelde kostprijs traject, zonder andere tussenkomsten zoals oa. van een notaris voor verdeling/inkoop onroerend goed, …

± 6 praktijkgesprekken = 600 €
opmaak EOT = 650 €

+ verplichte bijdragen rechtbank:

rolrecht rechtbank = 165 €
fonds tweedelijnsbijstand = 40 €

TOTAAL: 1.455 €

te verdelen over beide partners

SIMULATIE:
na echtscheiding, nieuwe ouderschapsovereenkomst voor gemeenschappelijke minderjarige kinderen

Gemiddelde kostprijs traject, zonder andere tussenkomsten zoals oa. deskundigen, …

± 4 praktijkgesprekken = 400 €
opmaak nieuwe ouderschapsovereenkomst = 325 €

TOTAAL: 725 €

te verdelen over beide partners

Alle gesprekskosten zijn forfaitair en gelden voor 1 uur. Als het gesprek langer duurt betekent ieder begonnen half uur een verhoging van 50% euro aan het daarvoor geldende tarief. Als het gesprek korter duurt dan 1 uur, blijft er steeds 1 uur te betalen. Hoeveel gesprekken er uiteindelijk nodig zijn is afhankelijk van de situatie en de bestaande knelpunten.

Een eerste bemiddelingsgesprek (intake) duurt meestal anderhalf uur aan een vast tarief van 100 €.  Na dit gesprek wordt er samen bekeken hoe de bemiddeling zal worden verder gezet.

Het vermelde gesprekstarief bij bemiddeling scheiding is steeds exclusief dossierskosten met een minimum van 650 € voor opmaak EOT of 350 € voor opmaak (nieuwe) overeenkomst ouderschap.

Tijdens het eerste gezamenlijke bemiddelingsgesprek wordt er duidelijk uitgelegd welke eventuele bijkomende kosten het totale traject kunnen inhouden (verplichte bijdragen zoals oa. rolrecht rechtbank (dd. 6/2020: 165 €), fonds tweedelijnsbijstand (dd. 6/2020: 20€ pp) en optionele bijdragen zoals oa. notaris- en registratiekosten bij verdeling/inkoop onroerende goederen, … ).

De voertaal tijdens sessies is Nederlands, daarenboven worden alle bemiddelingsgesprekken met als doel het opstellen van een overeenkomst enkel en alleen naar Belgisch recht gehouden, waarbij alle conflictpartijen de Belgische nationaliteit moeten hebben.