VERWRONGEN RUZIES, RELATIECONFLICTEN?

Door de federale overheid – FOD Justitie erkend Familiaal Bemiddelaar begeleidt Dirk Demolder gesprekken met familieleden, vrienden, groepen… die, na kleine of grote ruzies, opnieuw de draad met elkaar willen opnemen.

Dirk Demolder herstelbemiddelt ook bij relatieconflicten, zoals bij belangrijke meningsverschillen of bij ingrijpende gebeurtenissen (ontslag, ziekte, …) die wegen op een relatie en zodus de toekomst van de relatie in vraag kan stellen.

Ruzie familiale bemiddeling ademTIJD
  • door het geven van informatie en het begeleiden van iedereen aanwezig

  • door te helpen bij het opnieuw in dialoog gaan waardoor er ruimte kan komen voor wederzijds begrip

  • door te bevragen wat jullie voelen en denken… en daardoor inzicht te krijgen wat nodig is en zodus  de basis vormt om samen te beslissen hoe het verder moet.

  • door het uitwerken van een goede regeling met correcte afspraken die de groep/familie zelf afsluiten en waar iedereen achter kan staan

  • door een gemaakte regeling met afspraken (eventueel)  te laten bekrachtigen bij de rechtbank die daarvoor bevoegd is

HOE WORDT ER TE WERK GEGAAN?

INTAKE
eerste kennismaking: ± 90min.

Tijdens dit kennismakingsgesprek met alle partijen, bespreken we de situatie en bekijken we waar de knopen zitten.

De kern- en werkingsprincipes, de tarieven, alsook het verloop van de bemiddeling worden eveneens tijdens dit  eerste gesprek verduidelijkt.

Dit kennismakingsgesprek wordt verwerkt in een ‘bemiddelingsprotocol’ en door alle partijen ondertekend.

Hierin worden een aantal duidelijke afspraken en regels opgenomen, waarbij oa. iedereen elkaar respecteert en bovenal de discretie van de bemiddeling zal respecteren.

BESPREKINGEN
vervolgafspraken: ± 60min.

Tijdens de bemiddelingsgesprekken komen alle thema’s aan bod waarvoor alle partijen een akkoord willen bereiken… samen wordt er gezocht naar concrete afspraken.

  • wat vinden jullie belangrijk?

  • waar hebben jullie nood aan?

  • welke mogelijke oplossingen beantwoorden hieraan?

  • wat zijn de implicaties van de oplossing?

  • kan iedereen hier zich in vinden?

OVEREENKOMST
vervolgafspraken: ± 60min.

OPTIONEEL!

De gemaakte afspraken worden in een overeenkomst (dading) vastgelegd.

Deze opgemaakte overeenkomst wordt in zijn totaliteit uitgeschreven en nagelezen, om nadien te worden ondertekend door alle partijen.

Bijkomend, kan deze overeenkomst via de rechtbank omgezet worden  in een akkoordvonnis of via de notaris in een notariële akte zodat deze overeenkomst een uitvoerbare kracht krijgt.

Het is de visie van ademTIJD om in een zo kort mogelijk traject te helpen!
Er wordt gewerkt naar een oplossing die het beste past voor alle partijen… op deze manier is IEDEREEN winnaar!

Bemiddelen gaat bovendien veel sneller dan een procedure voor de rechtbank en is zelfs veel goedkoper.

Alle gesprekken zijn strikt vertrouwelijk en de privacy wordt volledig gegarandeerd.
ademTIJD geeft weer RUIMTE daar waar JULLIE nood aan hebben!

Afspraak maken ademTIJD

… of maak een telefonische
afspraak via 0478/769.141

TARIEF

Praktijkgesprek met
iedereen samen:

100 € /per uur

In gelijke delen, tenzij anders overeengekomen,
ten laste van alle partners.

Opmaak
overeenkomst:

100 € /per uur

In gelijke delen, tenzij anders overeengekomen,
ten laste van alle partners.

SIMULATIE:
bemiddeling bij ruzie of relatieconflict met overeenkomst

Gemiddelde kostprijs traject, zonder akkoordvonnis rechtbank of notariële akte en andere tussenkomsten zoals oa. deskundigen, …

± 6 praktijkgesprekken = 600 €
opmaak overeenkomst ± 4 uur = 400 €

TOTAAL: 1.000 €

te verdelen over het aantal partijen

Alle gesprekskosten zijn forfaitair en gelden voor 1 uur. Als het gesprek langer duurt betekent ieder begonnen half uur een verhoging van 50% euro aan het daarvoor geldende tarief. Als het gesprek korter duurt dan 1 uur, blijft er steeds 1 uur te betalen. Hoeveel gesprekken er uiteindelijk nodig zijn is afhankelijk van de situatie en de bestaande knelpunten.

Een eerste bemiddelingsgesprek (intake) duurt meestal anderhalf uur aan een vast tarief van 100 €. Na dit gesprek wordt er samen bekeken hoe de bemiddeling zal worden verder gezet.

Het vermelde tarief bij familiale bemiddeling bij ruzies en relatieconflicten is steeds exclusief eventuele dossierskosten (opmaak overeenkomst, …). Indien een dossier moet worden aangemaakt, dan is dit tevens aan het tarief van 100 €/ per uur.

De voertaal tijdens sessies is Nederlands (indien anders, worden kosten aangerekend voor een beëdigde tolk), daarenboven worden alle bemiddelingsgesprekken met als doel het opstellen van een overeenkomst/dading enkel en alleen naar Belgisch recht gehouden, waarbij alle conflictpartijen de Belgische nationaliteit moeten hebben. Bovendien moet – bij bemiddelingsgesprekken – een conflictpartij welke optreedt als rechtspersoon, zijn statutaire zetel in België gevestigd hebben.